Artiwebshop


My Cart

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Algemene voorwaarden ArtiWebshop

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden, de volgende termen, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. ArtiWebshop: onderdeel van Global Art Media, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lange Steenstraat, 16/41, 8500, Kortrijk, België, ingeschreven onder registratienummer 525.486810052000 en btw-nummer BE0525.486.810.
 2. Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie ArtiWebshop een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Webshop: de webwinkel van de handelaar die middels het platform door hem wordt geëxploiteerd.
 4. Platform: www.artiwebshop.com als zodanig.
 5. Overeenkomst: iedere tussen ArtiWebshop en de handelaar tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ArtiWebshop zich voor een bepaalde tijd jegens de handelaar heeft verbonden tot het beschikbaar stellen en houden van een account op het platform waarmee de handelaar een al dan niet reeds bestaande webshop kan exploiteren, en door middel waarvan kopers producten en/of diensten van de handelaar kunnen aanschaffen. Als overeenkomst wordt mede aangemerkt het gebruik van het platform door kopers voor zover zij met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk hebben ingestemd.
 6. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend in hoedanigheid van consument, waarmee de handelaar een overeenkomst tot koop van producten of diensten heeft gesloten, dan wel beoogt te sluiten middels de webshop.
 7. Content: alle gegevens, bestanden en overige materialen, zoals video’s, foto’s en andere gegevens die de handelaar middels zijn webshop openbaart of doet openbaren.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ArtiWebshop en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de handelaar en de koper ten aanzien van de aanschaf van producten of diensten van de handelaar.
 2. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de handelaar c.q. koper gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden steeds uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 3. Indien en voor zover een uiting op het platform of hetgeen met ArtiWebshop schriftelijk is overeengekomen, uitdrukkelijk afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen op het platform is vermeld c.q. schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn ArtiWebshop enerzijds en de handelaar of koper anderzijds verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. ArtiWebshop biedt ondernemers een platform waarmee zij hun webwinkel kunnen exploiteren. Kopers kunnen middels de webshop(s) van handelaren producten en diensten kopen. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie door de handelaar op het platform vereist. Daartoe dient de handelaar alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid aan ArtiWebshop te verstrekken. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de handelaar voldoet aan alle bij de registratie op het platform gestelde voorwaarden en ArtiWebshop de registratie van de handelaar langs elektronische weg heeft bevestigd.
 2. Elke gebruiker van het platform dient 18 jaar of ouder zijn of ten minste meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar hij woont/is gevestigd of waar hij van de diensten van ArtiWebshop gebruik maakt.
 3. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt vóór of bij totstandkoming van de overeenkomst op het platform beschikbaar gesteld en wel op zodanige wijze dat de handelaar c.q. koper deze voorwaarden op eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 
 4. Bij de registratie ontvangt de handelaar een wachtwoord voor toegang tot zijn account op het platform. De handelaar is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. Alle handelingen die op zijn account (door derden) worden verricht, worden toegerekend aan de handelaar.
 5. De handelaar die de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De handelaar is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 6. Elke gebruiker van ArtiWebshop erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de diensten van ArtiWebshop, met inbegrip van informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen door ArtiWebshop, wordt beheerst door het privacybeleid van ArtiWebshop.

ARTIKEL 4. |  INHOUD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal ArtiWebshop de account van de handelaar op het platform tijdens de duur van de overeenkomst voor hem beschikbaar houden.
 2. De handelaar kan zijn webshop naar eigen wens en inzicht inrichten met onder meer elementen van opmaak, productgegevens, afbeeldingen en overige content. ArtiWebshop staat uitsluitend in voor de aanwezigheid van de functionaliteiten van het platform die uitdrukkelijk in het aanbod van ArtiWebshop zijn vermeld. Voor de afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten, draagt ArtiWebshop nimmer enige aansprakelijkheid.
 3. ArtiWebshop faciliteert middels het platform de bestellingen van kopers van producten of diensten van de handelaar. Relevante informatie ten aanzien van bestelling van kopers worden zo spoedig mogelijk ter beschikking van de handelaar gesteld. Middels het platform kunnen betalingen door de koper elektronisch worden verricht. Ook elektronische betalingen worden door de koper rechtstreeks aan de handelaar verricht. Bij overeenkomsten tussen de handelaar en kopers is ArtiWebshop nimmer betrokken en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid; de handelaar en koper staan in voor de nakoming van alle verplichtingen jegens elkaar welke verbandhouden met dergelijke overeenkomsten en vrijwaren ArtiWebshop van alle aanspraken van kopers c.q. handelaren en overige derden ter zake.
 4. ArtiWebshop reguleert de communicatie tussen kopers en handelaren niet inhoudelijk. ArtiWebshop heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de door handelaar en kopers middels het platform geopenbaarde content c.q. door kopers verstrekte gegevens en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de overeengekomen duur is verstreken, eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij de overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen duur uitdrukkelijk wordt verlengd voor opnieuw een bepaalde tijd.
 6. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de handelaar gerechtigd zijn registratie ongedaan te maken en zijn webshop te verwijderen. Verwijdering van zijn account of webshop is onherroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de handelaar, maakt hij nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie, dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. 

ARTIKEL 5. |  PRIJZEN EN BETALING 

 1. De door de handelaar verschuldigde prijs is afhankelijk van de grootte van de webshop, welke prijs uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door ArtiWebshop vermelde prijzen exclusief btw.
 2. ArtiWebshop is steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten. 
 3. Betalingen dienen te geschieden binnen de daartoe gestelde termijn, op de door ArtiWebshop voorgeschreven wijze. Indien vooruitbetaling is bedongen, is ArtiWebshop niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de handelaar de vooruitbetaling volledig heeft voldaan.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de handelaar van rechtswege in. Vanaf het moment dat het verzuim van de handelaar intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de handelaar verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. 

ARTIKEL 6. |  PLAATSEN EN GEBRUIK VAN CONTENT OP HET PLATFORM

 1. De koper is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer kwaliteit, betrouwbaarheid, kwantiteit en veiligheid van de op het platform door handelaars geplaatste content en dat deze content vrij is van virussen of andere bestanddelen die schade aan de soft- of hardware van de koper kunnen aanrichten. Ten aanzien van de handelaar geldt hetzelfde met betrekking tot de door kopers middels het platform aan de handelaar verstrekte gegevens.
 2. De handelaar staat er voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de content die hij middels het platform openbaart, uploadt, beheert en gebruikt en voorts dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de content op het platform te publiceren, te bewaren, te uploaden en te gebruiken. Bij de geringste twijfel aan de rechtmatigheid van de te plaatsen content, dient de handelaar daarvan af te zien.
 3. De koper en handelaar zal geen misbruik maken van de diensten van ArtiWebshop en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige gegevens c.q. content.
 4. De handelaar staat ervoor in dat de door hem verstrekte en op het platform geplaatste gegevens geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De handelaar vrijwaart ArtiWebshop van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. ArtiWebshop neemt geen pre-scan van door handelaars beschikbaar gestelde webshopinhoud. ArtiWebshop is gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de handelaar op ArtiWebshop geplaatste content te verwijderen zonder dat ArtiWebshop op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de handelaar, koper of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering. Van onrechtmatige content geplaatst door de handelaar kunnen kopers of andere derden mededeling doen aan ArtiWebshop. 

ARTIKEL 7. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft ArtiWebshop het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is ArtiWebshop bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst ArtiWebshop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de handelaar zijn verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. 
 3. Indien de handelaar in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de handelaar anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ArtiWebshop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de handelaar reeds genoegzame zekerheid voor de door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 4. Voorts is ArtiWebshop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Nimmer wordt door de handelaar, koper of overige derden aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ArtiWebshop op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 
 6. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door ArtiWebshop in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst te lijden schade voor rekening van de handelaar.
 7. Indien ArtiWebshop de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de handelaar terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8. |  MISBRUIK

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van ArtiWebshop of servers van ArtiWebshop of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van ArtiWebshop of derden.
 2. Het is de handelaar en koper verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van ArtiWebshop of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere teksten, beeldmateriaal, waaronder racistische uitingen, pornografie, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van ArtiWebshop afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera. Het is de handelaar en koper voorts verboden bedreigende en intimiderende uitingen middels het platform te verspreiden.
 3. Van illegale en/of op de rechten van derden inbreukmakende content, beledigende inhoud en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers van het platform een klacht indienen bij ArtiWebshop. Indien ArtiWebshop een klacht gegrond acht, is hij gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en voor zover de wet dat toelaat, de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ArtiWebshop, is elke aansprakelijkheid van ArtiWebshop voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door handelaren en kopers geleden schade uitgesloten. In het bijzonder is ArtiWebshop niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Handelaren bepalen welke content op hun webshop wordt geplaatst. ArtiWebshop is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de handelaren op ArtiWebshop geplaatste content onrechtmatig of misleidend is. ArtiWebshop aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform opgeslagen of uitgewisselde gegevens. Dit geldt tevens ten aanzien van door kopers middels het platform verstrekte gegevens. Deze partijen vrijwaren ArtiWebshop van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de hen middels het platform opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens onrechtmatig zijn. 
 3. ArtiWebshop is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van e-mailadressen en wachtwoorden op het platform. 
 4. ArtiWebshop spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform en de services te optimaliseren. Echter kan ArtiWebshop niet garanderen dat de voorzieningen van het platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het platform probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van ArtiWebshop ter zake is uitgesloten.
 5. ArtiWebshop is te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van ArtiWebshop of derden. Alle aansprakelijkheid van ArtiWebshop als gevolg van ontoegankelijkheid van het platform (en daarmee de webshop van de handelaar), of onderdelen daarvan, is uitgesloten.
 6. ArtiWebshop is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op het platform. Voorts is ArtiWebshop niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van ArtiWebshop of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de handelaar of koper. 
 7. Indien het platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is ArtiWebshop nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 8. ArtiWebshop spant zich naar alle redelijkheid in het platform en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. ArtiWebshop is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de handelaar of koper door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de handelaar of koper verstrekte gegevens.
 9. De handelaar c.q. koper is jegens ArtiWebshop aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van ArtiWebshop, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het platform of onderdelen daarvan beïnvloeden.
 10. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op ArtiWebshop rust, is deze aansprakelijkheid jegens de handelaar uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de handelaar aan ArtiWebshop betaalde vergoedingen (excl. BTW) waaruit de aansprakelijkheid van ArtiWebshop is voortgevloeid.
 11. ArtiWebshop is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het platform en de overige uitvoering van de overeenkomst door ArtiWebshop.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de handelaar c.q. koper direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan ArtiWebshop. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien ter zake niet binnen bekwame tijd bij ArtiWebshop wordt gereclameerd, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Indien en voor zover de handelaar of koper inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart hij ArtiWebshop van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De handelaar c.q. koper vrijwaart ArtiWebshop eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door ArtiWebshop aangeboden diensten.

ARTIKEL 10. |  INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ARTIWEBSHOP

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van ArtiWebshop, het platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan ArtiWebshop of zijn licentiegevers, voor zover de rechten niet aan de handelaar of koper toebehoren. Het is de handelaar c.q. koper verboden dit materiaal van ArtiWebshop te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden. 
 2. Het is de koper niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van ArtiWebshop te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 3. Door het uploaden van content gaat de handelaar ermee akkoord: 
 • kopers, andere internetgebruikers en ArtiWebshop toe te staan de content te bekijken; 
 • ArtiWebshop toe te staan de content weer te geven en op te slaan; 

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

 1. ArtiWebshop zal vertrouwelijke informatie van de handelaar en koper die niet middels content door hen wordt geopenbaard, niet bekend maken aan derden, tenzij dit in verband met de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is.
 2. Op elke overeenkomst, elk gebruik van ArtiWebshop en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 3. ArtiWebshop is steeds gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen op ArtiWebshop. Indien er een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden is verschenen, dient de handelaar c.q. koper deze te accepteren alvorens het gebruik van ArtiWebshop voort te zetten.
 4. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 5. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ArtiWebshop aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 6. Technische ondersteuning is beschikbaar voor alle verkopers, vragen en problemen worden door ArtiWebshop behandelt voor iedereen, zowel voor verkopers als consumenten en is verkrijgbaar per e-mail (info@artiwebshop.com).

Sell your products hassle free